Uniwersytet w Białymstoku zadeklarował gotowość przystąpienia do pilotażowego programu „Legia Akademicka” - ideę ochotniczego szkolenia studentów uruchomionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej. 

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Serdecznie zapraszamy studentów UwB do udziału w projekcie!

Rejestrujemy się przez system USOS UwB*


Ulotka do pobrania 

Wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka” (do pobrania w pliku Word).

*
 W USOS UwB klikamy "Dla studentów", "Rejestracja", "Rejestracja do Legii Akademickiej".

Chcesz podzielić się swoją wiedzą i czasem? Chcesz zdobyć cenne doświadczenie? Przyłącz się do kolejnego semestru akcji Studenckie Pogotowie Lekcyjne organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z organizacjami charytatywnymi! Czekamy na studentów wszystkich kierunków. Żacy spoza UwB także mile widziani.

KOMU I W CZYM POMAGAMY?

Zapewniamy pomoc w odrabianiu lekcji podopiecznym świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez CARITAS i ELEOS. Do tych placówek codziennie przychodzą dzieci i młodzież, które przy pracach domowych zwykle nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. To uczniowie szkół podstawowych (większość) i gimnazjalnych. Wielu z nich wychowuje się w rodzinach dysfunkcyjnych albo w rodzinach niepełnych i ubogich. Świetlicowe grupy liczą zwykle kilkanaścioro dzieci.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA POMOC?

Organizujemy w świetlicach socjoterapeutycznych dyżury studentów. Wolontariusze będą dyżurować w wybranych placówkach raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach popołudniowych, według ustalonych z nimi grafików. Studentów będą wspierać zatrudnieni w świetlicach wykwalifikowani opiekunowie. Dyżury potrwają do końca semestru.

DLACZEGO WARTO WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Praca na rzecz dzieci to okazja do zdobycia bezcennych doświadczeń, wzmocnienia kompetencji interpersonalnych i sprawdzenia się w kontakcie z innymi ludźmi. Niesienie pomocy potrzebującym daje satysfakcję, uczy empatii i wrażliwości na los innych.

NA CO MOGĄ LICZYĆ WOLONTARIUSZE?

Pracownicy świetlic przekażą wolontariuszom niezbędne wskazówki i wyjaśnią specyfikę pracy ze swoimi podopiecznymi. Każdy student, który włączy się do akcji, po zakończeniu dyżurów może otrzymać ze świetlicy zaświadczenie o pracy wolontariackiej, wraz z opisem zrealizowanych zadań i wymiarem godzin. Każdy wolontariusz, który będzie dyżurował sumiennie i systematycznie, na koniec roku akademickiego otrzyma dodatkowo pamiątkowy certyfikat. Dokumenty te mogą przydać się przy staraniach o stypendium, staż czy pracę.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WŁĄCZYĆ SIĘ DO AKCJI?

Trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową, a w niej wskazać miejsce i porę (dzień tygodnia, godziny), w jakich chcesz i możesz pomagać. Kartę trzeba wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 14 marca 2019 r. W tytule maila wpisz „Zgłoszenie”. Organizatorzy poinformują cię o wynikach naboru i prześlą grafik dyżurów drogą mailową. Dyżury rozpoczną się 18 marca.

W przypadku, gdy tę samą placówkę i ten sam termin dyżurów wskaże większa liczba zgłaszających się studentów - o zakwalifikowaniu do udziału w akcji będzie decydowała przede wszystkim kolejność zgłoszeń. Na ostateczny kształt grafiku może mieć też wpływ kierunek studiów i znajomość języków obcych – chcemy zagwarantować podopiecznym świetlic możliwie wszechstronną pomoc. W pierwszej kolejności do grafiku będą wpisywane osoby, które już dyżurowały w wybranej placówce – w tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie – kontynuacja”.

UWAGA!

Wolontariat daje mnóstwo satysfakcji, ale wymaga wytrwałości i konsekwencji. Podopieczni świetlic potrzebują pomocy systematycznej, dlatego czekamy na przemyślane zgłoszenia!


Do Pobrania

Karta Zgłoszenia 2018/2019

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB proponuje bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z łaciny (poza programem studiów). Zajęcia w wymiarze 30 godzin rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 25.02.2019 r. (poniedziałek) o godz.19.00 na Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB w sali 35 B, ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1.

Rejestracja w Usosweb od 11.02 do 31.03.2019

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).
Kontakt z prowadzącą mgr Urszulą Tylicką: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ciekawi goście przedstawiciele świata polityki i mediów, liczne spotkania, wykłady oraz dyskusje, wystawa a także koncert - wszystkie te wydarzenia znalazły swoje miejsce w programie tegorocznego IV już Festiwalu Dyplomatycznego w Białymstoku. Organizatorami wydarzenia są Instytut Historii i Nauk Politycznych, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy oraz II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Festiwal rozpocznie się 18 lutego 2019 r. i potrwa 5 dni.

Szczegółowy program Festiwalu można znaleźć na jego stronie: https://festiwaldyplomatyczny.pl/ oraz na w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/festivalofdiplomacy

Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają dwunastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy niepublikowanych rozpraw, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prace magisterskie oraz prace doktorskie. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich i 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku"

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63151,XII-edycja-Konkursu-im-Wladyslawa-Pobog-Malinowskiego-na-Najlepszy-Debiut-Histor.html