Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają dwunastą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy niepublikowanych rozpraw, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prace magisterskie oraz prace doktorskie. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich i 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku"

Pracę do konkursu zgłasza autor pracy. Prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod adresem: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63151,XII-edycja-Konkursu-im-Wladyslawa-Pobog-Malinowskiego-na-Najlepszy-Debiut-Histor.html