Informujemy, iż studenci UwB mogą ubiegać się o Nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu w Białymstoku ufundowaną przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. Nagroda może być przyznana, na wniosek studenta, najlepszemu studentowi danego wydziału, który będzie studiować w r. ak. 2018/2019 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i który w trakcie dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku:
1) osiągnął wybitne wyniki w nauce oraz spełnił co najmniej jedno z kryteriów wskazanych w pkt. 2 i pkt. 3. Przez wybitne wyniki w nauce, uznaje się uzyskanie przez studenta z dotychczasowego toku studiów średniej ocen minimum 4,80, wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów,
2) uzyskał znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności w projektach naukowych realizowanych przez uczelnię,
3) wyróżnił się wysoko ocenioną działalnością na rzecz środowiska lokalnego

Termin składania wniosków z dokumentacją osiągnięć upływa 7 września 2018 r.
Formularz do pobraniapdfsantander - wniosek o przyznanie nagrody