I. Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

 1. Zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych;
 2. Zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny” zgodnie z instrukcją dla studentów;
 3. Wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia (załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 22 stycznia 2016 r.).
 4. Złożyć w Dziekanacie najpóźniej do końca sesji głównej tj. 2 lipca (w przypadku obron przed zakończeniem sesji – na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem obrony)
 1. 1 egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z APD (z sumą kontrolną) – wraz z podpisanym oświadczeniem dołączonym i wszytym jako ostatnia karta pracy dyplomowej (załącznik do Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 22 stycznia 2016 r.);
 2. 4 fotografie o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm (podpisane: imię i nazwisko).

  Warunkiem złożenia dokumentacji  jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD (napisanie recenzji w APD przez promotora i recenzenta).
  Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów.
 1. W dniu ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) należy zwrócić legitymację studencką. Powyższy obowiązek nie dotyczy studentów studiów I stopnia.

II. Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej tj. 2 lipca 2018 r. Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej do dnia 2 lipca zostaną skreśleni z listy studentów z prawem do wznowienia studiów w r.ak. 2018/2019 (podania z prośbą o wznowienie studiów należy złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r.)

III. Opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 50 zł należy uiścić na konto widniejące w systemie USOSweb - przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego

IV. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa