Prowadzone są przez specjalnie utworzone Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej kierowane przez prof. Cezarego Kuklo.

Szeroki cykl tworzą:

- Badania socjologiczne nad mniejszościami narodowymi na pograniczu polsko-białoruskim prowadzone pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Stanowią one unikalny wkład w rozwój socjologii pogranicza, gdyż uzasadniono konieczność wprowadzenia nowego paradygmatu, który zastąpił dotychczasowe podejście oparte na idei wielokulturowości teorią zróżnicowania kulturowego. Prowadzona jest diagnoza zmian tożsamości, kształtowanie wizerunku człowieka pogranicza i obrazu regionu atrakcyjnego poprzez zróżnicowanie kulturowe.