Prowadzone są przez specjalnie utworzone Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej kierowane przez prof. Cezarego Kuklo.

Tematy bieżących studiów to:

- Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku.

- Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej.

- Przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim 

- Demografia rodzin chłopskich, mieszczańskich, szlacheckich i magnackich oraz stan populacji Polski od XIV do końca XVIII wieku.

- Geografia gospodarcza Polski, wiejski i miejski rynek pracy.

- Wpływ stosunków wyznaniowych na kształtowanie się postaw gospodarczych mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej.