Szeroki cykl tworzą:

- Badania socjologiczne nad mniejszościami narodowymi na pograniczu polsko-białoruskim prowadzone pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. Stanowią one unikalny wkład w rozwój socjologii pogranicza, gdyż uzasadniono konieczność wprowadzenia nowego paradygmatu, który zastąpił dotychczasowe podejście oparte na idei wielokulturowości teorią zróżnicowania kulturowego. Prowadzona jest diagnoza zmian tożsamości, kształtowanie wizerunku człowieka pogranicza i obrazu regionu atrakcyjnego poprzez zróżnicowanie kulturowe.

- Badania historyczne i politologiczne pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku pod kierunkiem prof. Eugeniusz Mironowicza, dr hab. Wojciecha Śleszyńskiego i dr hab. Krzysztofa Buchowskiego. Obejmują problematykę konfliktów etnicznych, polityki państw wobec mniejszości narodowych, przemian politycznych w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz współczesnych stosunków między sąsiadującymi państwami. Szczególna uwaga jest zwrócona na kwestie polityki historycznej i pamięci zbiorowej.

- Studia nad prawosławiem, których Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB jest największym i najważniejszym polskim ośrodkiem. Prowadzone są pod kierunkiem prof. Antoniego Mironowicza, autora monumentalnych opracowań syntetycznych historii Kościołów wschodnich. Podejmowane są także działania służące ochronie dziedzictwa kulturowego prawosławia, np. inwentaryzacja zabytkowych obiektów sakralnych z okolic Białowieży czy wydanie sumariuszy dokumentów supraskich.