Studia stacjonarne w zakresie historii i socjologii

Studia doktoranckie na naszym Wydziale mają na celu przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej, a ich formuła sprzyja poszerzeniu horyzontów badawczych, lepszej orientacji w problemach współczesnych nauk humanistycznych i społecznych oraz głębszemu zrozumieniu współczesnego świata. W trakcie studiów doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować naukowymi publikacjami oraz udziałem w konferencjach naukowych.

 KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Ukończeniu studiów wiąże się z otrzymaniem, po przebyciu określonej prawem procedury, tytułu doktora nauk humanistycznych lub społecznych. Oznacza to, że  absolwent posiadł umiejętność samodzielnej pracy twórczej, opanował właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, dysponuje zaawansowaną wiedzą oraz opanował sztukę przekazywania jej innym.

Takie kwalifikacje stwarzają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych i społecznych, poza kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni, jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, jak muzea, archiwa czy biblioteki. Jego warsztat pozwala na podjęcie i skuteczne wykonywanie pracy w administracji publicznej. Jest też przygotowany do podjęcia pracy w placówkach oświatowych.