Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB prowadzi obecnie rekrutację na stacjonarne studia doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii. Zgodnie z Uchwałą nr 2220 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 marca 2018 r. rekrutacja prowadzona jest w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), poprzez stronę interetową  irk.uwb.edu.pl/

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2018 r., szczegółowy harmonogram przeprowadzania rekrutacji określa następujące etapy i terminy:
etap I - rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów 18.06.-13.07.2018 r.
etap II - przyjmowanie od kandydatów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów (spis wymaganych dokumentów znajduje się w systemie IRK) 16-20.07.2018 r.
etap III - rozmowa kwalifikacyjna 24-25.07.2018 r.