Uprzejmie przypominamy o wymaganiach (wynikających z planu i programu studiów), jakie spełnić powinien każdy student studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym, aby uzyskać zaliczenie kolejnych lat studiów:

 • Warunki zaliczenia I roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - zaakceptowanie przez opiekuna naukowego tematu rozprawy i podstawowej bibliografii;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia II roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - zaakceptowanie przez opiekuna naukowego rozbudowanego konspektu rozprawy doktorskiej;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia III roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego, w terminie sesji letniej);
  - przedstawienie opiekunowi naukowemu przynajmniej jednego rozdziału pracy doktorskiej oraz druk lub złożenie do druku przynajmniej jednej publikacji naukowej;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

 • Warunki zaliczenia IV roku:
  - zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych planem i programem studiów;
  - złożenie pisemnego sprawozdania z pracy naukowo-badawczej (z bieżącego roku akademickiego);
  - złożenie rozprawy doktorskiej, a w przypadku przeciwnym - przedstawienie pisemnej opinii promotora o postępach naukowych doktoranta z przewidywanym terminem złożenia pracy;
  - przedstawienie pozytywnej pisemnej opinii opiekuna naukowego (promotora) o postępach naukowych doktoranta

* druk sprawozdania z pracy naukowej doktoranta do pobrania tutaj