Szkoły doktorskie na Uniwersytecie w Białymstoku

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie:
- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;
- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;
- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:
-
Ekonomia i finanse 
- Nauki prawne
- Nauki socjologiczne
- Pedagogika

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych odbywa się w formie konkursu. Rejestracja przez IRK: https://irk.uwb.edu.pl

 Zarządzenie nr 8 Rektora UwB z dn.27.03.2019 w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie w Białymstoku: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-8-2.pdf

 Program szkoły- Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf)

 Uchwała nr 2428 Senatu UwB z dn. 22.05.2019r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf

 Zarządzenie nr 16 Rektora UwB z dn.30.05.2019 w sprawie liczby miejsc w poszczególnych szkołach doktorskich na rok akademicki 2019/2020: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-16-2.pdf