REGULAMIN
BIBLIOTEKI WYDZIAŁU HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNEGO
Księgozbiór Biblioteki WHS udostępniany jest wyłącznie na miejscu, w Czytelni.

§ 1

Przed wejściem do Czytelni należy pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, plecaki, torby, teczki i parasole. Dozwolone jest wnoszenie komputerów przenośnych i aparatów fotograficznych.
Po wejściu do Czytelni Użytkownik zobowiązany jest:Regulamin BHS

 1. wpisać się do zeszytu odwiedzin;
 2. wypełnić rewers na materiały biblioteczne;
 3. przekazać go wraz z dokumentem tożsamości dyżurującemu bibliotekarzowi;
 4. dokument pozostaje w depozycie na czas korzystania z Czytelni;
 5. zająć miejsce zgodnie z otrzymanym numerem (zmianę miejsca uzgadnia z bibliotekarzem).

§ 2

W Czytelni Użytkownik ma prawo korzystać z:

 1. książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych znajdujących się w księgozbiorze podręcznym (z wolnym dostępem do półek);
 2. książek znajdujących się w magazynach bibliotecznych (jednorazowo udostępnia się nie więcej niż trzy woluminy);
 3. książek i materiałów stanowiących własność Użytkownika, które należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi po wejściu do Czytelni.

§ 3

Zabronione jest:

 1. zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych;
 2. wnoszenie posiłków i napojów, z wyjątkiem wody w plastikowych bądź szklanych butelkach z zakrętkami;
 3. wchodzenie do Czytelni osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nie przestrzegających zasad higieny osobistej;
 4. korzystanie z terminali komputerowych w celach innych niż naukowe.

§ 4

Zamówionych materiałów nie wolno wynosić poza Czytelnię oraz kserować bez wiedzy i zgody bibliotekarza.

 1. kserować można książki niezniszczone, zszyte, wydane po 1950 r.;
 2. Biblioteka WHS do kserowania nie udostępnia czasopism naukowych;
 3. o możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz (ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów);
 4. czytelnik ma możliwość wykonania zdjęć aparatem fotograficznym wszystkich udostępnianych zbiorów.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia udostępnionych dokumentów bibliotecznych.

§ 5

Biblioteka wypożycza swoje zbiory w ramach usługi wypożyczeń krótkoterminowych, tzn. na czas zamknięcia biblioteki (nocny, weekendowy i świąteczny) i w okresie przerwy wakacyjnej. Do wypożyczenia krótkoterminowego uprawnieni są tylko studenci WHS.

 1. materiały z księgozbioru wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni;
 2. wypożyczone materiały zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia do godziny 10:00;
 3. poza czytelnię nie wypożycza się książek wydanych przed 1950 r., kosztownych i będących w złym stanie zachowania;
 4. w kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz.

 § 6

Podstawą powyższego regulaminu jest Zarządzenie nr 1/2007 Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku.

Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia.