Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
- historia i teoria literatury;
- wiedza o współczesnej kulturze;
- Varsaviana;
- historia najnowsza;
- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.


Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku  w roku jubileuszu 490. rocznicy urodzin autora Dworzanina polskiego pragną zainaugurować cykliczne wydarzenie:

Konkurs im. Łukasza Górnickiego na najlepszą pracę magisterską o charakterze humanistyczno-społecznym.


Konkurs odbywa się pod hasłem: Naukowa panorama Podlasia
Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, których praca magisterska obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętym regionem Podlasia. Głównym celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac magisterskich związanych z dziejami i kulturą Podlasia, Białegostoku, Białostocczyzny, czy mówiąc szerzej: historycznymi terenami pogranicza Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nagrodą główną będzie publikacja finałowych prac w postaci książki. Przewidujemy też nagrody rzeczowe. Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona nastąpiła nie wcześniej niż w 2013 roku.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 października 2017 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w połowie grudnia 2017 roku. Publikacja monografii nastąpi w 2018 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu,

cericeri

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.

CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej. Firma stawia na pracowników ze znajomością języka niemieckiego (na różnych poziomach). Dlatego zapraszamy do udziału w zajęciach:

Niemiecki biznesowy

w semestrze zimowym 2017/18

Grupa A2+/B1: poniedziałek, godz. 16.30 -18.00 mgr D. Żmudzka, pierwsze zajęcia 16.10.2017, sala 602

 

Grupa B1+/B2: wtorek, godz. 17.00-18.30 dr A. Harbig,

pierwsze zajęcia 17.10.2017, sala 602

 

Rejestracja w Usosweb od 6.10. do 31.10.2017

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Zajęcia odbywają się w budynku UwB przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 czerwca 2017 r. Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Dziekan i Rada Wydziału mają zaszczyt zaprosić
studentów i pracowników Wydziału Historyczno-Socjologicznego
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018,
która odbędzie się 2 października 2017 r., o godz. 13.00
w auli wydziału (Pl. NZS 1, 15-420 Białystok).

 więcej...

Serdecznie zapraszamy na XIV FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 r.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie: "WAR IN AMERICAN HISTORY, CULTURE AND MEMORY"

Miejsce obrad - Plac NZS 1, sala 108 A (I piętro)

Więcej informacji na stronie: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl

Podkategorie