Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 czerwca 2017 r. Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.