Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/18 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z języka niemieckiego poza programem studiów.

Kursy są organizowane w związku z otwarciem w Białymstoku nowej lokalizacji firmy CERI International.
CERI International należy do grupy Commerzbanku – drugiego największego banku w Niemczech – i specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych, głównie dla branży finansowej.

Dr Piotr Guzowski z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku jest współautorem artykułu, który ukaże się w jednym z najważniejszych czasopism naukowych na świecie poświęconych naukom przyrodniczym - Proceedings of the National Academy od Sciences of the United States of America.

Artykuł, zatytułowany „History Meets Palaeoscience. Consilience and Collaboration in studying Past Societal Responses to Enviromental Change” (“Historia spotyka się z naukami paleoprzyrodniczymi. Spójność i współpraca w studiach nad reakcją dawnych społeczeństw na zmiany środowiskowe”), dotyczy wpływu zmian klimatycznych na gospodarkę dawnych społeczeństw. Jest podsumowaniem wieloletnich badań realizowanych przez naukowców z Ameryki i Europy. Jak mówią autorzy, chcieli zweryfikować prawdziwość popularnych obecnie twierdzeń, jakoby upadek wielu spośród dawnych cywilizacji i państw można wytłumaczyć katastrofami naturalnymi.

- Tego rodzaju teorie pojawiają się zapewne dlatego, że mamy dziś do czynienia z dyskusją o zmianach klimatycznych, to zaś sprzyja zainteresowaniu tym zagadnieniem w przeszłości. Według niektórych twierdzeń, nawet upadek Cesarstwa Rzymskiego należałoby tłumaczyć nie tyle najazdem Hunów, co nagłym ochłodzeniem klimatu. Podobnie jest z globalnym kryzysem XVII wieku, który miał być spowodowany przede wszystkim Małą Epoką Lodowcową. Nasze badania wskazują, że jest to błędne uproszczenie, które utrudnia zrozumienie, jak naprawdę wpływały na siebie przyroda i społeczeństwo w dawnych czasach – wyjaśniają dr Piotr Guzowski z UwB oraz dr Adam Izdebski z UJ, współautorzy publikacji.

Autorzy artykułu – 6 naukowców z USA oraz 2 z Polski – to historycy i przyrodnicy. Skoncentrowali się na czterech przykładach z historii Europy i Ameryki. Dwa z nich przedstawiają efekty badań polskich historyków - dr. Piotra Guzowskiego z UwB oraz dr. Adama Izdebskiego z UJ.

Dr Guzowski realizuje swoje badania w ramach grantu, jaki 2 lata temu zdobył w konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Bada przełomy gospodarcze w Polsce od X do XVII wieku, uwzględniając także wyniki analiz materiałów przyrodniczych pochodzących z tamtego okresu (np. pyłków roślin, osadów torfowiskowych itp.) W projekcie współpracuje z historykami (m.in. dr. Izdebskim), ale też paleobotanikami. Interdyscyplinarne podejście pozwala na lepszą interpretację źródeł pisanych, takich jak inwentarze gospodarcze czy księgi rachunkowe z tamtego okresu.

W artkule, który ukaże się w amerykańskim czasopiśmie, zaprezentowane zostaną wyniki badań obejmujących okres istnienia Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

- Od końca XVI wieku gospodarka polsko-litewskiego państwa doświadczała skutków Małej Epoki Lodowcowej. Ten okres w historii klimatu charakteryzował się dużą zmiennością pogody, a zwłaszcza wyjątkowo zimnymi przednówkami. W ciągu ostatnich lat ukazało się wiele prac, które próbują wytłumaczyć niemal każdy kryzys polityczny bądź gospodarczy XVII wieku – w tym także problemy, które spotkały Polskę – nieprzyjaznym klimatem. Nasze badania pokazują, że jest to błąd. Nie ma żadnych dowodów na to, żeby nastanie Małej Epoki Lodowcowej sprowadziło na Polskę katastrofę gospodarczą. Wręcz odwrotnie: w pierwszej połowie XVII wieku produkcja zbóż i liczba ludności dalej rośnie, tak jak w „Złotym Wieku” Rzeczpospolitej stulecie wcześniej. Dopiero Potop, Powstanie Chmielnickiego i wojna polsko-rosyjska pod koniec lat 1650-ych przynoszą zniszczenia, które sprawiają, że polska gospodarka i społeczeństwo tracą swoją odporność na „niepogodę” – wyjaśniają polscy naukowcy.

Choć projekt grantowy dr. Piotra Guzowskiego jeszcze trwa, jego pierwszymi efektami zainteresowali się amerykańscy naukowcy, którzy zaprosili białostockiego naukowca do wspólnej publikacji.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America to czasopismo, które znajduje się na tzw. liście A czasopism punktowanych MNiSW z bardzo wysokim wskaźnikiem punktowym - 45 (Impact Factor - 10). To oznacza, że publikowane tu artykuły mają ogromną wartość naukową i uznawane są za prestiżowe w międzynarodowym środowisku naukowym.

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z Wydziału Historyczno-Socjologicznego oraz prof. dr hab. Piotr Jaranowski z Wydziału Fizyki zostali nominowani w kategorii ”Samorządność i społeczność lokalna” do tytułu Osobowość Roku. Pierwsza tura głosowania trwa do 15 lutego. Zachęcamy do głosowania

 „Gazeta Współczesna" i „Kurier Poranny” – organizatorzy plebiscytu –   chcą nagrodzić wybitne osoby, które w ubiegłym roku wyróżniły się i zasłużyły w swoich lokalnych społecznościach. Tytuły Osobowości Roku zostaną przyznane w czterech kategoriach: Działalność Społeczna i Charytatywna, Kultura, Samorządność i Społeczność Lokalna oraz Biznes. Laureaci będą osobno wyłonieni w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz w powiatach województwa podlaskiego. Następnie zwycięzcy zmierzą się w finale wojewódzkim.

Pierwszy, powiatowy etap głosowania już się rozpoczął, a zakończy się w czwartek, 15 lutego, o godz. 20. Zachęcamy do oddania głosu na pracowników Uniwersytetu w Białymstoku:

Dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Fundacja SocLab, nominowana za angażowanie społeczności lokalnej w wartościowe inicjatywy (SMS pod nr 72355 o treści ORS.45),

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski -  nominowany za udział w przełomowym odkryciu fal grawitacyjnych ( SMS pod nr 72355 o treści ORS.6).

 Zwycięzcy z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału zachowując głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie głosowania.  Głosowanie w wojewódzkim finale i rozpocznie się w poniedziałek, 19 lutego, i potrwa do środy, 28 lutego, do godz. 20.  

Zwycięzcy otrzymają statuetki i dyplomy, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, na wniosek generalnego konserwatora zabytków, powołał dr hab. Małgorzatę Dajnowicz z UwB na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dr hab. Małgorzata Dajnowicz jest profesorem w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się m.in. w historii regionu Polski północno-wschodniej. W swoim dorobku ma 100 publikacji naukowych dotyczących historii i dziedzictwa kulturowego regionu opublikowanych w latach 1999-2017.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki, www.bialystok.uw.gov.pl

Polskie Towarzystwo Kogitywistyczne oraz Koło Naukowe Kognitywistów zapraszaja na wykład i dyskusję w ramach ,,Spotkań z Kogitywistyką". Wykład ,,Konfabulacja w zespole Korsakowa" wygłosi dr Krystyna Bielecka (UW). 

25 stycznia (czwartek) 2018, godz. 13.00.
Plac NZS 1, sala 108.