Dziekan i Rada Wydziału Historyczno-Socjologicznego
mają zaszczyt zaprosić
Studentów i Pracowników Wydziału
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018,
która odbędzie się 1 października 2018 r., o godz. 13.00 w auli (sala 94).

więcej...

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej odbywającej się na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB w dniach 13-14 września 2018 r.

  Program

Międzynarodowa konferencja naukowa
100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rok 1918
z perspektywy polskiej, litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej


13 IX 2018 (czwartek), Aula Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, Plac NZS 1

16.00 – Otwarcie konferencji
16.10-17.30 Sesja I

 • Dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – Z nadzieją na lepsze Jutro. Polacy wobec Wielkiej Wojny
 • Prof. Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy) – Koncepcje państwowości Litwy w latach 1913-1917
 • Doc. Uładzimir Lachowski (Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk) – Post-Ober Ost: postawy polityczne i oczekiwania białoruskiej
  ludności w regionie Grodno – Białystok w przeddzień wycofania wojsk niemieckich (koniec 1918 – początek 1919 roku)
 • Dr Artur Markowski (Uniwersytet Warszawski) – Wpływ przemocy antyżydowskiej na postawy Żydów wobec niepodległości Polski
  przed 1914 r.

17.45-19.00 Sesja II

 • Prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – O kształt granic i miejsce w Europie. Działania dyplomacji polskiej w
  pierwszych miesiącach niepodległości (1918-1919)
 • Prof. Eugeniusz Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Konsekwencje polityczne ogłoszenia niepodległości Białoruskiej Republiki Ludowej
 • Prof. Aliaksandr Smalianczuk (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa – Grodno) – Rodzina Skirmuntów w 1918 r. Problem opcji politycznej Polaków litewskich w r. 1918 (na przykładzie rodziny Skirmuntów)
 • Dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB – Rok 1918 i II Rzeczypospolita we współczesnym białoruskim dyskursie politycznym
  19.00-19.30 Dyskusja

14 IX 2018 (piątek), sala 47

9.30-11.10 Sesja III

 • Prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński) – Rok 1918 w polskiej historiografii (po 1989 r.)
 • Doc. Waliancin Maziec (Instytut Historii NANB) – Wydarzenia polityczne 1918 r. w białoruskiej historiografii
 • Dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB – Rok 1918 w stosunkach polskolitewskich
 • Prof. Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy) – Czy istnieje mit 1918 roku na Litwie?
 • Dr hab. Roman Wysocki (UMCS) – Mit roku 1918 we współczesnej historiografii ukraińskiej
 • Dr hab. Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny) – Żydowski bilans niepodległości

11.40-13.00 Sesja IV

 • Dr Małgorzata Ocytko, dr hab. Artur Pasko, prof. UwB – Rok 1918 i jego następstwa w polskich podręcznikach historii
 • Doc. Stanisłau Rudowicz (Białoruski Instytut Dokumentacji i Archiwizacji, Mińsk) – Rok 1918 i jego następstwa w szkolnych podręcznikach na Białorusi
 • Doc. Algis Kasperavičius (Uniwersytet Wileński) – Wydarzenia roku 1918 i jego konsekwencje w podręcznikach litewskich
 • Dr hab. Teresa Maresz, prof. UKW – Rok 1918 w świetle ukraińskich podręczników do historii: między powojennym urządzeniem świata
  a zawiedzionymi nadziejami Ukraińców


13.15-14.00 Sesja V

 • Dr Dangiras Mačiulis (Instytut Historii Litwy) – W poszukiwaniu tożsamości litewskiej: bracia Iwanowscy, bracia Birżysko i inni
 • Dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB – Wyrastanie liderów lokalnych w latach 1918-1919 w wybranych miejscowościach województwa białostockiego


14.00-14.30 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie obrad

Informujemy, iż studenci UwB mogą ubiegać się o Nagrodę dla najlepszego studenta Uniwersytetu w Białymstoku ufundowaną przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. Nagroda może być przyznana, na wniosek studenta, najlepszemu studentowi danego wydziału, który będzie studiować w r. ak. 2018/2019 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i który w trakcie dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku:
1) osiągnął wybitne wyniki w nauce oraz spełnił co najmniej jedno z kryteriów wskazanych w pkt. 2 i pkt. 3. Przez wybitne wyniki w nauce, uznaje się uzyskanie przez studenta z dotychczasowego toku studiów średniej ocen minimum 4,80, wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów,
2) uzyskał znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności w projektach naukowych realizowanych przez uczelnię,
3) wyróżnił się wysoko ocenioną działalnością na rzecz środowiska lokalnego

Termin składania wniosków z dokumentacją osiągnięć upływa 7 września 2018 r.
Formularz do pobraniapdfsantander - wniosek o przyznanie nagrody

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją MNiSW Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB ponownie otrzymał kategorię naukową "A". Podczas parametryzacji KEJN ocenia osiągnięcia naukowe, potencjał i efekty działalności naukowej jednostek. Ocena dokonywana jest co 4 lata, a wyniki ostatniej zostały ogłoszone jesienią 2017 r. Komitet przyznał wówczas naszemu wydziałowi kategorię „B” (poziom zadowalający). W wyniku odwołania, po ponownym przeanalizowaniu danych dotyczących działalności naukowej wydziału i jego pracowników, kategoria „A” została naszej jednostce przywrócona. Jak mówi dziekan WH-S, dr hab. Joanna Sadowska, prof. UwB, liczyła na taki wynik odwołania.
- Potencjał naukowy naszej jednostki w pełni uzasadnia kategorię „A”, co wykazaliśmy w swoim odwołaniu. Od lat sukcesywnie powiększamy dorobek naukowy, rozwijamy się kadrowo, nasi pracownicy realizują granty – mówi dr. hab. Joanna Sadowska. – Warto przypomnieć, że podczas poprzedniej parametryzacji w 2013 r. również mieliśmy kategorię „A”.

Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB zatrudnia blisko 90 nauczycieli akademickich (w tym ponad 40 samodzielnych pracowników naukowych). Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia oraz doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach historia oraz filozofia. Do unikatowych kierunków badań realizowanych na wydziale należą badania problemów demograficznych i gospodarczych przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzone przez specjalnie utworzone Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Jednostka może też pochwalić się interdyscyplinarnymi badaniami nad historią i współczesnością wschodniego pogranicza Polski (obejmującymi badania socjologiczne nad mniejszościami narodowymi, badania historyczne i politologiczne dotyczące m.in. polityki państw wobec mniejszości narodowych, a także studia nad prawosławiem). Pracownicy Wydziału Historyczno-Socjologicznego mają na koncie wiele sukcesów grantowych.

Wydział Historyczno-Socjologiczny prowadzi rekrutację na następujące kierunki:

studia I stopnia
• historia - w tym historia wojskowości i służb mundurowych NOWOŚĆ!!!
• stosunki międzynarodowe
• studia wschodnie (z lektoratem m.in. j. chińskiego)
• filozofia i etyka
• kognitywistyka i komunikacja
• socjologia

studia II stopnia
• socjologia komunikacji społecznej i mediów (socjologia)
• badanie opinii i zachowań rynkowych (socjologia)
• coaching z elementami psychologii społecznej (socjologia)
• historia
• stosunki międzynarodowe
• filozofia

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących procesu rekrutacji udzielamy pod numerem telefonu 85 745 7486
Informacje na temat oferty i zasad rekrutacji można również znaleźć na stronie internetowej UwB w zakładce „Kandydat” (http://www.uwb.edu.pl/kandydat) – jest tu również przydatna wyszukiwarka studiów i przedmiotów maturalnych branych pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów. Szczegółowe informacje o poszczególnych kierunkach także w IRK -  https://irk.uwb.edu.pl/.